Koszyk

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NAVIN.PL

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.navin.pl prowadzony jest przez: NAVIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 6772478466, REGON: 522174138, adres siedziby: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków, powiat Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIALE GOSPODARCZYM KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000974857.

2. Ewentualną korespondencję do Sprzedawcy należy przesyłać drogą elektroniczną na adres info@navin.pl, sales@navin.pl lub pisemnie listem poleconym pod adresem do korespondencji: NAVIN PL SP.z.O.O. ul. Stanisława Lema 17F/101, 31-571 Kraków.

3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym NAVIN.PL musi być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - zwaną dalej Kupującym.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w ofercie Sprzedawcy, przedstawione na stronie internetowej https://navin.pl/ w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).

6. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT przez wysyłanie w sposób elektroniczny na adres email podany Kupującym w zamówieniu.

7. Do cen towarów natychmiast nie doliczamy kosztów dostawy. Koszt dostawy jest pokrywany przez Sprzedawcę. 

8. Ceną wiążącą dla Sprzedawcy i Kupującego jest cena widoczna na stronie internetowej w chwili składania przez Kupującego zamówienia na dany towar.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są dobrej jakości, fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty, instrukcje obsługi i są objęte gwarancjami poszczególnymi producenta, a także stosownie do rodzaju danego towaru Sprzedawca podaje informacje, co do energochłonności towaru, a także inne dane i informacje wymagane w odrębnych przepisach.

11. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy w naszym sklepie nie łączą się.

 

§ 2. STATUS KUPUJĄCEGO A JEGO UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY

1.  Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną lub prawną, nabywającą towar w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży regulują przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

2.  Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub działalnością gospodarczą (zwany dalej również Konsumentem) to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży są uregulowane w szczególności przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://navin.pl/ niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

2. Zamówienia można składać na dwa różne sposoby:

poprzez sklep internetowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok;

telefonicznie poprzez  numer telefonu +48 576 192914 w dniach powczednich od 08:00 do 17:00.

3. Składanie zamówień na stronie internetowej odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Podczas składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu mailowego z numerem telefonu kontaktowego. Także obowjązkowe jest podanie numeru NIP w razie potrzebowania faktury VAT.

4. Zamówienie składane poprzez telefon powinno zawierać następujące dane: nazwę towaru oraz kod towaru, ilość zamawianych sztuk, formę płatności i wysyłki, dane osobowe i adresowe Kupującego i osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, adres mailowego Kupującego, numer telefonu kontaktowego.
5. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia Sprzedawca wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany Kupującym adres mailowy w zamówieniu. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca ustala wszystkie istotne postanowienia umowy sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dodatkowej, telefonicznej weryfikacji otrzymanych danych w zamówieniu.

6.  Wskazany przez Sprzedawcę czas wysyłki zamówienia (realizacji) jest to przybliżony czas, który liczy się od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę do chwili wydania towaru przewoźnikowi do dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Czas wysyłki jest oznaczony w opisach poszczególnych towarów. W przypadku chwilowej niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

 

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

BANK PKO Polski  Kraków: 69102049000000810234601720
Jako tytuł przelewu należy wpisać przypisany numer zamówienia przesłanego na adres mailowy.

 

§ 5. DOSTAWA/ODBIÓR TOWARÓW

1.  Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym https://navin.pl/ realizowane są na terenie całego kraju (Polska).

2.  Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD. Po przekazaniu towaru do przewozu firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie przez Sprzedawcę poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres mailowy Kupującego podany w zamówieniu. Kupujący otrzymuje w przesłanej informacji numer listu przewozowego oraz datę wysłania towaru.

3.  Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego prawo własności towaru, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

4.  Odbiór przesyłki od kuriera firmy przewożnika musi zostać potwierdzony przez Kupującego czytelnym podpisem na dokumencie przewozowym (liście przewozowym).

5.  Odbierając przesyłkę od kuriera firmy przewożnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonej przesyłki na obecność uszkodzeń zewnętrznych (opakowania/kartonu)  oraz wewnętrznych (samego produktu). W przypadku zastrzeżeń co do stanu doręczonej przesyłki należy spisać od razu i wyłącznie z kurierem protokół szkody (wypełnia kurier druk tego dokumentu, który ma zawsze przy sobie) oraz elektronicznie (wypełnia kurier). W treści protokołu należy dokładnie określić stan przesyłki i ewentualne przyczyny szkody, zrobić i dodać do protokołu zdjęcia uszkodzeń. Protokół musi być podpisany przez kuriera firmy przewożnika i Kupującego. Zapis o sporządzeniu protokołu szkody musi być zamieszczony na liście przewozowym. Także Kupujący musi zawiadomić Sprzedawcę o sytuacji i wysłać skan podpisanego protokołu szkody wraz ze zdjęciami.

 

§ 6. GWARANCJE I SERWIS 

1.  Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są dobrej jakości, fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów lub importerów. Okres gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju towaru. Okresy gwarancji producenta są podawane w opisach poszczególnych towarów na stronie internetowej sklepu.

2.  Producent nie ponosi odpowiedziałności, jeżeli

- paszportowe parametry pracy zostały przekroczone podczas pracy urządzenia;

- została zmieniona konstrukcja towaru lub nastąpiło uszkodzenie mechaniczne, w szczególności podczas naprawy samodzielnej;

3. Dostępem do serwisu gwarancyjnego może służyć paragon, faktura, karta gwarancyjna (paszport towaru).

4.  Wszelkie problemy techniczne są rozwiązywane przez producenta - firmę NAVIN PL SpzO.O.

 

§ 7. REKLAMACJE, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Jeżeli po wydaniu towaru lub w trakcie jego użytkowania Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (gwarancji), bezpośrednio u Sprzedawcy, który jest jednociśnie producentem lub złożyć reklamację. W celu złożenia reklamacji do Sprzedawcy, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji i ewentualnie niezbędne dokumenty do jej rozpatrzenia.

2.  Sprzedawca informuje, że Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3.  Ewentualne ubytki lub uszkodzenia towaru powstałe podczas przewozu, dające się z zewnątrz/węwnątrz zauważyć, należy zgłosić w momencie odbioru przesyłki, przed podpisaniem listu przewozowego kurierowi DPD i spisać protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie jednocześniej wysyłając protokól szkody wraz ze zdjęciami uszkodzeń. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji oraz komplet wymaganych dokumentów od Kupującego.

4.  Sprzedawca informuje, że jeśli Kupujący jest Konsumentem to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru (wydania) towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zawiadamiając o tym Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie. Celem ułatwienia realizacji tego prawa, Sprzedawca proponuje dokonać tej czynności (oświadczenia o odstąpieniu) za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy po uważnym zapoznaniu się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

5.  Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 DRUK POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

6.  W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Wówczas Kupujący winien niezwłocznie przesłać zakupiony towar wraz z oświadczeniem i kserokopią faktury VAT na adres Sprzedawcy NAVIN PL SP.z.O.O. ul. Stanisława Lema 17F/101, 31-571 Kraków z dopiskiem "zwrot", nie później niż do 14 dni od daty zawiadomienia. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt, tj. ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.  Kupujący winien zwrócić towar w stanie niezmienionym, bez śladów użycia, ani w żaden sposób nie uszkodzony, w niezniszczonym opakowaniu producenta, wraz z otrzymanymi dokumentami od Sprzedawcy (dokumentacja techniczna i karta gwarancyjną).

8.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia zgodności charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.  Zwroty towarów przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

10.  Sprzedawca po otrzymaniu towaru, musi wyśłać na adres mailowy Kupującego w terminie do 7 dni fakturę korygującą na zwrócone towary zgodnie z zamówieniem oraz dokonać zwrotu należności za zwrócone towary na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

11.  Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

•    zakup towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)

•    zakup towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych (np. meble na wymiar, garnitur szyty na miarę, biżuteria z wygrawerowaniem)

•    zakup zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane , wszystkie filtry do oczyszczaczy powietrza zamontowane w nowym oczyszczaczu lub kupione na wymiane a otwarte z folii))

•    towar uszkodzony mechanicznie.

 

§ 7.1 Rękojmia dla Przedsiębiorców

1.  Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2.  Jeżeli towar ma wadę, przedsiębiorca może:

•    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

•    żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.

3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin.

2.  Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (odcień koloru, proporcje towaru itp.) nie mogą stanowić podstawy dla reklamacji zakupionych towarów.

3.  Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4.  Zawartość internetowego sklepu https://navin.pl/, tj. oferty towarów, cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

5.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym https://navin.pl/  jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę firmę Navin PL danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.). Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub  żądania całkowitego usunięcia z systemu.

6.  Strony zobowiązują się wszelkie ewentualne spory regulować polubownie. W przypadku nieuregulowania polubownie zaistniałego między Stronami sporu, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy, według wyboru dokonywanego przez powoda.

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 50 poz. 601 ze zm.), chyba że ma zastosowanie ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

8.  Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wyspecyfikowanymi w ust. 10 oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) jest dostępny pod adresem internetowym Sprzedawcy lub pisemnie pod adresem  NAVIN PL SP.z.O.O.  30-110 Kraków   Ul. Kraszewskiego 36, M.128.

9.  Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 01 stycznia 2022 r. Wszelkie zmiany do regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy i wskazaniu przez Sprzedawcę daty od której będą obowiązywać.

Aktualności NAVIN
Zalecania
icon_email icon_whatsapp icon_callback